Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Enschede onder dossiernummer 73459348. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn gesloten tussen Nieuwe Wending en de opdrachtgever.

1. Definities

1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere (rechts)persoon die een opdracht verstrekt aan Nieuwe Wending.

1.2 Onder opdrachtnemer wordt verstaan Nieuwe Wending.

1.3 Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

1.4 Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.

1.5 Onder offerte wordt verstaan het document met daarin de werkzaamheden die zullen worden verricht door Nieuwe Wending en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

2. Afwijkende voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

2.2 Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.

2.3 Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

3. Offertes

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.

3.2 Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

3.3 Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

3.4 Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan – voor zover daarmee in overeenstemming – van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.

4. Prijzen, leveringen en betalingen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2 De opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen groter dan 10% die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen. Indien deze wijziging zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan is opdrachtgever bevoegd deze overeenkomst te ontbinden.

4.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de opdrachtnemer is gevestigd.

4.4 Alle betalingen dienen aldaar op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.

5. Opdrachten en wijzigingen

5.1 Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.

5.2 De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.

5.3 De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Tevens kan opdrachtnemer gedurende de uitvoering van de opdracht de wijze van uitvoering in het belang van de opdracht naar eigen inzicht wijzigen.

5.4 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

5.5 Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld.

5.6 De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding ervan door de opdrachtnemer.

5.7 De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.

5.8 Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

6. Relatiebeheer

6.1 Indien de inhoud van het gesprek daartoe naar het oordeel van de opdrachtnemer aanleiding geeft, wordt een contactrapport gemaakt.

6.2 Als de opdrachtgever naar aanleiding van een contactrapport niet binnen vier werkdagen na toezending heeft gereageerd, wordt de inhoud van het rapport als juist en volledig aangemerkt en zijn opdrachtgever en opdrachtnemer aan de inhoud ervan gebonden.

6.3 In geval binnen 4 dagen na het contact door opdrachtnemer actie moet worden ondernomen, zal van tevoren per fax of e-mail akkoord van de opdrachtgever worden gevraagd.

6.4 De opdrachtnemer zendt de contactrapporten naar een daartoe bij de opdrachtgever aangewezen persoon.

7. Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer nuttig of noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel het nut of de noodzaak van inschakeling van derden uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.

8. Betalingstermijn

8.1 Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.2 De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.

8.3 Commercialproductie- en (ether)mediakosten dienen door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop de opdrachtnemer tot betaling van deze kosten verplicht is.

8.4 Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor verzending/verspreiding door de opdrachtnemer van opdrachtgever te zijn ontvangen.

8.5 De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.

8.6 Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende wettelijke rente plus 7%.

8.7 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende overlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste € 150,- per vordering bedragen.

9. Opschorting, staking, ontbinding en opzegging

9.1 De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie dan wel in gebreke blijft andere overeengekomen verplichtingen, waaronder de verplichtingen voortvloeien uit de onderhavige algemene voorwaarden na te komen.

9.2. Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf of indien de zeggenschap bij opdrachtgever wijzigt.

9.3 Naast de ontbinding van de overeenkomst conform artikel 9.2 is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te allen tijde op te zeggen met in achtneming van een redelijke opzegtermijn, indien opdrachtnemer naar redelijkheid de opdracht niet ( meer) kan uitvoeren en/of van opdrachtnemer niet meer kan worden verlangd verdere uitvoering te geven aan de opdracht zoals deze door opdrachtgever is verstrekt. Deze situatie wordt door opdrachtnemer uiteindelijk zelf beslissend bepaald. De opzegging zal schriftelijk aan de opdrachtgever worden gemeld.

9.4 De gevolgen van opschorting, staking, ontbinding en/of opzegging komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

9.5 Opschorting, staking, ontbinding en/of opzegging laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.

10. Levertijden

De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

11. Zorgplicht

11.1 De opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.

11.2 Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

12. Verplichtingen opdrachtgever

Indien opdrachtnemer voor de uitvoering van de werkzaamheden met name afhankelijk is van door opdrachtgever aan te leveren gegevens, dan is opdrachtgever gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Indien opdrachtnemer voor de uitvoering van de werkzaamheden afhankelijk is van door derden (via opdrachtgever) aan te leveren gegevens, dan is opdrachtgever gehouden zich tot het uiterste (aantoonbaar) in te spannen om ervoor te zorgen dat opdrachtnemer alle gegevens en bescheiden tijdig ontvangt.

13. Reclames, klachten en bewijs

13.1 Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren.

13.2 Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

13.3 Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

13.4 Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

13.5 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de opdrachtnemer beslissend.

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

14.1 Bij het verstrekken van opdrachten aan derden in de zin van artikel 7 van deze algemene voorwaarden treedt opdrachtnemer steeds op als gevolmachtigde van opdrachtgever. Opdrachtgever is derhalve gehouden de kosten van inschakeling van deze derden rechtstreeks aan deze derden te voldoen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van deze derden verband houdende met werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die de opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen. Opdrachtnemer is voorts in geen geval aansprakelijk jegens opdrachtgever voor schade veroorzaakt bij of in het kader van de uitvoering van door opdrachtnemer aan enige derde opgedragen werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever.

14.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle schadeaanspraken van deze derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraard onverlet de zorgplicht van de opdrachtnemer ex artikel 11 van deze voorwaarden. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen opdrachtnemer verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

14.2.1 Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

14.2.2 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

14.2.3 De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door de opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

14.2.4 Indien de assuradeur van opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste de aanneemsom.

15. Exoneratie

15.1 Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is de opdrachtnemer nimmer verplicht.

15.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

15.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.

16. Overmacht

16.1 In geval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel op te zeggen , zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

16.2 Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten en/of ingeschakelde derden, transport- storingen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

17. Intellectuele eigendom

17.1 Door het geven van een opdracht tot of welke tevens betrekking heeft op of aanleiding geeft tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

17.2 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op de door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know how’, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.

17.3 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

17.4 De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

18. Aard en duur van de overeenkomst

18.1 De opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.

18.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van opdrachtgever aan opdrachtnemer voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.

18.3 Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met de opdrachtnemer na te komen als ware er van opzegging geen sprake.

19. Afwikkeling relatie

19.1 Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij de opdrachtnemer bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan. Alsdan zal de opdrachtnemer ook zonder uitstel eventueel ingeschakelde derden schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven op naam van de opdrachtgever voor zover dit nog niet het geval was.

19.2. In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

20. Overdracht en plichten

20.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.

20.2 In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

21. Bevoegde rechter

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.